Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между СД”Компас-Караджов и сие’,регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 126010839 представлявано от Пламен Василев Караджов – Управител, със седалище и адрес на управление в град Димитровград, телефон за контакти 0878937957, office@compasbg.com ,наричано по-долу ПРЕДПРИЯТИЕТО и неговите ползватели на електронни съобщителни услуги, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, във връзка с условията и реда за осъществяване на електронни съобщения чрез обществената електронна съобщителна мрежа на ПРЕДПРИЯТИЕТО, наричана по-долу МРЕЖАТА. Настоящите Общи условия са изготвени на основание Глава.14, Чл.226 от Закона за електронните съобщения. Във връзка с Чл.66 на същия закон, регламентиращ осъществяването на електронни  съобщения при спазване на общи изисквания, ПРЕДПРИЯТИЕТО е уведомило Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за намеренията си да осъществява обществени електронни съобщения и е вписано в регистъра на КРС .

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

           1.1 С тези Общи условия на индивидуалните договори между ПРЕДПРИЯТИЕТО и неговите ПОТРЕБИТЕЛИ, се определят видовете електронни съобщителни услуги, наричани по-долу УСЛУГИ, тяхното качество, условията, реда и сроковете за предоставянето им на територията на Република България.

            1.2 Общите условия са задължителни за ПРЕДПРИЯТИЕТО и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

1.3 Задължително условие за свързване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към Мрежата и предоставяне на желаните от него Услуги е сключването на индивидуален договор между ПРЕДПРИЯТИЕТО и ПОТРЕБИТЕЛЯ, като Договорът между тях се счита за сключен от датата на подписването му и влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно.

1.4Цените на предоставяните Услуги от ПРЕДПРИЯТИЕТО се определят и изменят по реда на Закона за електронните съобщения, като за целта ПРЕДПРИЯТИЕТО изготвя ценови тарифи за предоставяните от него Услуги.

1.5 ПРЕДПРИЯТИЕТО публикува ценовите тарифи за предоставяните от него Услуги в своята интернет страница и в своите офиси.

 

Раздел II

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ПРЕДПРИЯТИЕТО има следните ПРАВА:

ПРЕДПРИЯТИЕТО има право да предоставя чрез Мрежата следните Услуги:  

          2.1Достъп до Интернет, като скоростта на услугата не е гарантирана;

          

            2.2 Комбинирани електронни услуги предоставени в различни ценови пакети или тарифи;

            2.3 Други електронни дейности на свободен режим.

         2.4 ПРЕДПРИЯТИЕТО има право в предварително уточнено с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ време, на достъп до имотите им с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията на Мрежата.

         2.5 ПРЕДПРИЯТИЕТО има право да прекъсва временно предоставянето на Услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на Мрежата.

            2.6 ПРЕДПРИЯТИЕТО има право при предоставяне на крайно електронно съобщително устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ да изиска от него да издаде “Запис на заповед” в полза на ПРЕДПРИЯТИЕТО или да внесе депозит. При връщане на устройството ПРЕДПРИЯТИЕТО връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ издадената от него “Запис на заповед” или внесения депозит.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ПРЕДПРИЯТИЕТО:

         2.7 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да предоставя Услугите на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност. По отношение на определени категории ПОТРЕБИТЕЛИ (инвалиди, лица със специални социални нужди), ПРЕДПРИЯТИЕТО може да предоставя Услуги по предварително оповестени преференциални условия.

          

         2.8 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да спазва срока за включване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към Мрежата, който е 5 работни дни от датата на сключване на индивидуалния договор.

         2.9 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да осигурява непрекъсната, качествена и надеждна работа на Мрежата – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

         2.10 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да приема на оповестен телефон и адрес уведомления за настъпили повреди в Мрежата или влошено качество на предоставяните чрез нея Услуги.

         2.11 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно и носи отговорност за отстраняване на повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на Мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините. При наличие на лоши метеорологични условия, природни бедствия (наводнения, гръмотевични бури, земетресения, пожари и други) или токови удари е възможно временно влошаване на качеството или прекъсване на някои от предоставяните Услуги.

         2.12 Повреди в Мрежата, появили се при нормални условия на работа, се отстраняват в срок от 48 часа.

         2.13 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно редовно, своевременно, писмено или аудио-визуално да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за намерението си да извършва профилактични прегледи на Мрежата..

         2.14 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно ограничения и изисквания, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии.

         2.15 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да изгражда, поддържа и развива Мрежата и да осъществява електронни съобщения в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитна съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност така, че да са гарантирани:

  • Безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;
  • Качеството на Услугите.

                    2.16 Във връзка с изпълнение на задължението по т. 2.15 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно:

  • Да използва само електронни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
  • Да използва електронните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
  • Да използва технически изправни електронни устройства;
  • Да не изменя техническите характеристики на използваните електронни устройства.

2.17 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да води регистър на постъпилите от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ жалби и предложения.

2.18 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да се произнесе по постъпилите жалби и предложения в едномесечен срок , считано от датата на получаването им. 

2.19 ПРЕДПРИЯТИЕТО е длъжно да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.

 

ОТГОВОРНОСТ на ПРЕДПРИЯТИЕТО:

2.20 При виновно неизпълнение на задълженията си, ПРЕДПРИЯТИЕТО отговаря пред ПОТРЕБИТЕЛИТЕ както следва: 

2.20.1 При забава за включване, която не е по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ - ПРЕДПРИЯТИЕТО дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 10% от платената месечна такса. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на абонаментната такса за следващия месец. 

2.20.2 При неотстранени повреди в Мрежата в резултат на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугата повече от 7 дни през един календарен месец - ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна такса, пропорционална на периода през който е ползвал Услугата. Не е необходимо посочените дни да са последователни.

2.21 Във всички случаи ПРЕДПРИЯТИЕТО не отговаря за вреди причинени на или от крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛЯ пряко или косвено, от използването на информационни ресурси, софтуер или действия на трети лица, както и вследствие на природни бедствия, като наводнения, гръмотевични бури, земетресения, пожари, токови удари и други.

 

Раздел III

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните ПРАВА:

3.1 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да изискват от ПРЕДПРИЯТИЕТО, сключване на договор за ползване на всички Услуги предлагани от ПРЕДПРИЯТИЕТО.

3.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да изискват от ПРЕДПРИЯТИЕТО качествено получаване на предоставяните от него Услуги.

3.3 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право незабавно да уведомяват ПРЕДПРИЯТИЕТО за проблеми, свързани с ползването на услугите и целостта на Мрежата. Уведомлението задължително съдържа следната минимална информация: име на ПОТРЕБИТЕЛЯ, точен адрес на мястото на констатиране на проблема, описание на проблема и телефон за връзка.

3.4 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на жалби до ПРЕДПРИЯТИЕТО.

3.5 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на жалби и до Комисията за регулиране на съобщенията, когато са нарушени условията на "Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения" и настоящите Общи условия от страна на ПРЕДПРИЯТИЕТО.

3.6 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да получават от ПРЕДПРИЯТИЕТО информация и отговори на поставени въпроси, свързани с ползването на Услугите.

3.7 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора си за ползване на Услугата в 7-дневен срок след сключването му, без да дължи неустойки, както и да получи всички внесени при сключване на договора суми. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне всички предоставени от ПРЕДПРИЯТИЕТО крайни устройства. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

3.8 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават в предварително съгласувано с ПРЕДПРИЯТИЕТО време да му осигурят достъп до имотите си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на Мрежата. С подписването на договора с ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си да се ползват общи части на сградата, в която е разположен имота, включително защитни тръби, кабелни канали, слаботокова и коаксиална инфраструктура и др., с цел полагане на активни и пасивни елементи, кабели и абонатни отклонения. ПОТРЕБИТЕЛЯТ урежда спорните въпроси със съсобствениците на идеални части от сградата сам и за своя сметка.

3.9 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да заплащат определените от ПРЕДПРИЯТИЕТО такси по начин и в срокове за плащане посочени в Раздел IV от Общите условия.

3.10 При просрочване на плащанията на месечните абонаментните такси, но не повече от 3 (три) месеца, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат неустойка към ПРЕДПРИЯТИЕТО в размер на 5% (пет процента) върху тези такси за всеки месец на просрочването.

3.11 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да извършват промени и каквито и да било интервенции в Мрежата на ПРЕДПРИЯТИЕТО, както и в абонатната Мрежа разположена на територията на имотите им.

     3.12 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да подават сигнал или да споделят ползването на услугите с трети лица.

3.13 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да оказват пълно съдействие на ПРЕДПРИЯТИЕТО при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т.3.11 и т.3.12. Контролът се осъществява от упълномощени от ПРЕДПРИЯТИЕТО лица.

3.14 При желание за временно изключване от Мрежата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ПРЕДПРИЯТИЕТО 15 (петнадесет) дни преди желаната дата, като заплати такса за временно изключване, съгласно действащата към момента тарифа и съответстващата на срока на предизвестието изравнителна такса. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне всички предоставени от ПРЕДПРИЯТИЕТО крайни устройства. Периодът за временно изключване от Мрежата не може да бъде по-кратък от един месец и не по-често от два пъти годишно. Временното изключване от Мрежата не е възможно при сключен срочен договор.

3.15 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ПРЕДПРИЯТИЕТО за правилно ползване на крайните устройства. При гръмотевични бури или други природни бедствия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават своевременно да изключват всички кабели свързващи използваните от тях крайни устройства с Мрежата на ПРЕДПРИЯТИЕТО, както и техните захранващи кабели от електрическата мрежа.

3.16 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ПРЕДПРИЯТИЕТО.

3.17 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да заплащат определените от ПРЕДПРИЯТИЕТО цени по начин и в срокове за плащане, посочени в Раздел IV на Общите условия, съответната ценова тарифа и договора.

3.18 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да заплащат месечните абонаментни такси и в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение.

3.19 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ПРЕДПРИЯТИЕТО за неизправно получаване или прекъсване на услугите.

ОТГОВОРНОСТ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

3.20 За неспазване на горепосочените задължения, както и в случаите когато със свои умишлени действия предизвикат повреди в Мрежата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят отговорност.

3.21 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят пълната отговорност за съдържанието на информацията, разпространявана от тях чрез Интернет или ресурса на локалната Мрежа за пренос на данни (LAN - Local Area Network), съгласно българското и международното законодателство, както ако със свои действия нарушават работата на други ПОТРЕБИТЕЛИ и системи в Интернет, както и когато използват предоставеният им от ПРЕДПРИЯТИЕТО достъп до Интернет или LAN мрежа за незаконни цели.

3.22 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят пълната отговорност за ограничаване достъпа на малолетни или непълнолетни до предаванията по т.2.4 от Раздел II на Общите условия.

3.23 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят пълната отговорност при използване на услугите в места с частично публичен показ, като болници, обществени места, търговски центрове, хотели, заведения за обществено хранене и други със сходен характер, без предварително да са уредили за своя сметка правата за публичен показ на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми.

Раздел IV

ТАКСИ, НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

4.1 ПРЕДПРИЯТИЕТО събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ такси за предоставяните от него услуги, както следва:

4.1.1 Еднократна – за свързване на ПОТРЕБИТЕЛЯ към Мрежата, посредством един брой абонатен контакт (таксата се заплаща при сключване на договора и не се връща при прекратяването му). Еднократна инсталационна такса може да има и при предоставяне на оборудване, което остава собственост на ПРЕДПРИЯТИЕТО.

4.1.2 Месечна - осигурява достъп до услугите, за които е сключен договора между ПРЕДПРИЯТИЕТО и ПОТРЕБИТЕЛЯ и се заплаща в сроковете определени в Общите условия, ценовите тарифи и в договора.

4.1.3 Изравнителна – изчислява се като част от месечната такса според броя на дните както следва:

  • При включване на Услуга - считано от датата на сключване на договора до края на текущия месец;
  • При изключване на Услуга - считано от началото на текущия месец до датата на прекратяване на договора.

4.2 Месечната абонаментна такса предплаща авансово услугата за следващия месец. 

4.3 Услугите се заплащат в офисите на ПРЕДПРИЯТИЕТО, които се намират на следните адреси:

 

Гр.Димитровград,ул.Цар Борис Първи, номер 5

 

или по банков път – по сметка на ПРЕДПРИЯТИЕТО  

4.4 Сроковете за плащане на таксите за предоставените услуги са както следва:

4.4.1 Еднократната такса за свързване и изчислената изравнителна абонаментна такса се заплащат в момента на сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.4.2 Месечните абонаментни такси за услугите по точки 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 и 2.1.6 обхващат период от един календарен месец и се заплащат авансово в срок до 30-то число на предходния месец.

4.4.3 Месечните абонаментни такси за услугите по точки 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.7 обхващат период от дата до дата и се заплащат авансово. Крайния срок за предплащане на услугата съвпада с датата на сключване на договора за предоставяне на услугата.

4.5 Размерът на таксите за предоставените услуги се определя съгласно т. 1.5  от Общите условия.

4.6 Всички такси за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, съгласно действащите ценови тарифи на ПРЕДПРИЯТИЕТО.

4.7 ПРЕДПРИЯТИЕТО издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове ценови тарифи при всяка от използваните форми на разплащане. В случай на предварително уговаряне, Предприятието издава и изпраща фактура и по електронен път.

4.8 ПРЕДПРИЯТИЕТО определя и променя ценовите тарифи за предоставяните услуги по реда на Закона за Електронните съобщения. 

4.9 Ценовите тарифи, параметрите на Услугите, както и сроковете могат да бъдат променяни едностранно от ПРЕДПРИЯТИЕТО, като уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на промените в своята интернет страницата и в своите офиси или по друг подходящ начин в срок най-малко от 7 (седем) дни преди влизането им в сила. Промените не се отразяват на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, сключили срочен договор, освен ако не е в техен интерес.

4.10 При несъгласие с промените в т. 4.9, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изпрати в срок до 7 (седем) дни след оповестяване на промените писмено предизвестие за прекратяване на договора, като заплаща на ПРЕДПРИЯТИЕТО всички дължими суми и неустойки (при срочните договори) към момента на прекратяването на договора. 

4.11 Ако до изтичането на срока, посочен в т. 4.10, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпрати предизвестие до ПРЕДПРИЯТИЕТО, промяната влиза в сила автоматично спрямо неговия договор.

Раздел V

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

5.1 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ПРЕДПРИЯТИЕТО на договорените задължения.

5.2 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 5.1, като подават до ПРЕДПРИЯТИЕТО жалби в писмена форма.

5.3 Отговорността на ПРЕДПРИЯТИЕТО се реализира при условията и по реда на точки 2.20 и т. 2.21.

Раздел VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЕТО И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ; СПИРАНЕ НА УСЛУГАТА ПРИ НЕПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ И ДРУГИ ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1 Взаимоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРЕДПРИЯТИЕТО, регламентирани с безсрочен договор,  се прекратяват:

6.1.1 По взаимно съгласие изразено писмено;

6.1.2 Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила, при наличие на форсмажорно събитие, при акт на компетентен орган или при прекратяване/отнемане правото на ПРЕДПРИЯТИЕТО да осъществява дейност по ЗЕС;

6.1.3 Едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие адресирано до другата страна, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок да върне на ПРЕДПРИЯТИЕТО предоставеното за ползване или отдаденото под наем оборудване (крайни устройства) в работещ вид и пълна комплектация. Предизвестието не освобождава никоя от страните от изпълнение на задълженията си по договора и Общите условия.

6.2 Взаимоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРЕДПРИЯТИЕТО, регламентирани със срочен договор,  се прекратяват:

6.2.1 По взаимно съгласие изразено писмено;

6.2.2 Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила, при наличие на форсмажорно събитие, при акт на компетентен орган или при прекратяване/отнемане правото на ПРЕДПРИЯТИЕТО да осъществява дейност по ЗЕС;

6.2.3 С изтичане срока на договора. В този случай договорът може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

6.2.4 Едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок да заплати на ПРЕДПРИЯТИЕТО предоставеният  при сключването на договора подарък (ако има такъв) по пазарни цени, както и да върне предоставеното за ползване оборудване (крайни устройства) в работещ вид и пълна комплектация и да заплати неустойка в размер на три месечни такси без включена отстъпка за срочен договор;

6.3 ПРЕДПРИЯТИЕТО има право незабавно да прекрати договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ и може да откаже сключване на нов договор с него:

            6.3.1 в случаите на неплащане на дължимите суми или при неизпълнение на задълженията му по т. 3.8;

            6.3.2 при неизпълнение на задълженията му по точки 3.11, 3.12 и 3.13 – след констатиране на нарушението;

6.3.3 при разпореждане на контролен орган. В този случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен в едномесечен срок да заплати на ПРЕДПРИЯТИЕТО предоставеният  при сключването на договора подарък (ако има такъв) по пазарни цени, както и да върне предоставеното за ползване оборудване (крайни устройства) в работещ вид и пълна комплектация и да заплати неустойка в размер на три месечни такси без включена отстъпка за срочен договор;

Раздел VII

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1 С оглед предоставяне на услуги, ПРЕДПРИЯТИЕТО има право да събира, обработва, използва, предоставя и съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и данни за предоставяне на услугата, като адрес за ползване на услугата, адрес за кореспонденция, лице и данни за контакт и др. 

7.2 Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни се използват от ПРЕДПРИЯТИЕТО за целите на: сключването и изпълнението на договори; реализация на законните права и интереси на ПРЕДПРИЯТИЕТО във връзка със сключените договори. 

7.3 При наличие на съгласие, личните данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица имащи качеството "обработващ лични данни" по смисъла на §1, т.З от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица за нуждите на директния маркетинг; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните. 

7.4 Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от ПРЕДПРИЯТИЕТО при нормативно определените специални мерки за защита. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД. 

7.5 С подписването на договора за предоставяне на електронни съобщителни услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е предоставил информация за себе си, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, доброволно и че е запознат с информацията, предоставена от ПРЕДПРИЯТИЕТО на основание чл. 19, ал. 1 от 33ЛД и е съгласен личните му данни да бъдат обработвани по посочения в нея начин. 

7.6 (изм. в сила от 25.05.2018г.) ПРЕДПРИЯТИЕТО обработва и съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно „Политика за поверителност и защита на личните данни“, публикувана на своята интернет страница и в своите офиси, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

Раздел VIII

РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1 ПРЕДПРИЯТИЕТО може да промени Общите условия по своя инициатива или по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 

8.2 ПРЕДПРИЯТИЕТО уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за изменения на Общите условия  в срок не по-кратък от един месец преди влизането им в сила, като ги публикува в своята интернет страница и в своите офиси или по друг подходящ начин на общодостъпни места.

Раздел IX

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

9.1 Споровете между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ПРЕДПРИЯТИЕТО се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния съд в гр. Хасково.

Раздел X

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1 ПРЕДПРИЯТИЕТО прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги публикува в своята интернет страница и в своите офиси или по друг подходящ начин на общодостъпни места и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора.

10.2 Настоящите Общи условия важат и за сключените до момента на влизането им в сила договори

10.3 По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.